Principal: Dr. Indranil Kar M.Sc., Ph.D.
Bursar:Dr Jafar Ali Akhan M.Com, Ph.D