Principal: Dr. Indranil Kar M.Sc., Ph.D.
Bursar:Dr Nilansu Das M.Sc, Ph.D